Йога-Шала, Харьков — Аштанга Виньяса Йога

Асаны

 

Аштанга виньяса йога — первая серия асан

Счет виньяс открыть

 Аштанга йога — первая серия асан

 

 

 

 

 

 

 

 Аштанга йога — первая серия асан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аштанга виньяса йога — вторая серия асан

 Аштанга йога — вторая серия асан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аштанга виньяса йога — метод

Занятия в Йога-Шале

Йога-Шала, Харьков